fbpx
Plecy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

przez szkołę Akademia Żeglowania

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez
firmę OPEN WARTERS LTD, prowadzący szkołę o nazwie Akademia Żeglowania. Adres główny firmy:
Ul: Unit 4e Enterprise Court Farfield Park, Manvers, S63 5DB Rotherham England. Adres siedziby i do korespondencji: Al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia (Yacht Klub Polski Gdynia); adres e-mail: kontakt@akademiazeglowania.pl, strona internetowa: www.akademiazeglowania.pl, telefon: (+48) 882 184 530.

2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1) Akademia Żeglowania - szkoła o nazwie Akademia Żeglowania, prowadzona przez firmę OPEN WARTERS LTD,
2) Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
3) Portal – strona internetowa szkoły Akademia Żeglowania, dostępna pod adresem
www.akademiazeglowania.pl
4) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
5) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
6) świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy,
przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z
kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
7) Usługa lub Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Akademię Żeglowania, opisane
w części II niniejszego Regulaminu;
8) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne
i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie
się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
9) Usługodawca – Akademia Żeglowania
10) Usługobiorca lub Użytkownik - podmiot korzystający z usług Akademii Żeglowania, będący
osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce
internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających
treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron
Portalu.

4. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w części II niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne z pełną akceptacją przez usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez
konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

5. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą
zamieszczone na podstronach internetowych dotyczących danej Usługi, a niniejszy regulamin będzie
miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi bez
konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej Usługi.

II. Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem
Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Akademię
Żeglowania:

1) usługi informacyjne – usługi polegające na udzielaniu Usługobiorcy dostępu do Portalu, w tym do
materiałów tekstowych i graficznych o tematyce związanej z działalnością Akademii Żeglowania,
udostępniane na indywidualne żądanie Usługobiorcy w taki sposób, aby Usługobiorca miał do nich
dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Portalu, w tym udostępnianie
Regulaminu kursów organizowanych przez Akademię Żeglowania, Regulaminu rejsów
organizowanych przez Akademię Żeglowania, oraz niniejszego Regulaminu,

2) usługa wyszukiwania – usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy zdalnego wyszukiwania
treści i wyświetlania danych zapisanych w Portalu,

3) Newsletter - Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu,
za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna
jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Formularz rejestracyjny, stanowiący
jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, dostępny jest na stronie głównej
www.akademiazeglowania.pl. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości
e-mail przesyłanej usługobiorcy z treścią Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na
otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli
mają one charakter informacji handlowej.

4) Formularz zgłoszenia na kurs żeglarski, formularz zgłoszenia na rejs żeglarski – elektroniczne
formularze dostępne w Portalu, za pośrednictwem których usługobiorca może dokonać wyboru
terminu kursu/rejsu oraz uzupełnia pola niezbędne do realizacji zgłoszenia; proces zapisu reguluje
Regulamin kursów żeglarskich oraz Regulamin rejsów żeglarskich organizowanych przez
Akademię Żeglowania, dostępne w Portalu,

5) Formularze i akty prawne – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Akademię Żeglowania
plików zawierających akty prawne i formularze związane z uprawianiem żeglarstwa morskiego.
Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając przycisk Czytaj w zakładce Formularze i akty prawne.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usług są następujące:
a) posiadanie dowolnego urządzenia pozwalającego na obsługę przeglądarki internetowej,
wyposażonego w dowolny system operacyjny obsługujący połączenia z Internetem, z
zainstalowaną dowolną przeglądarką stron WWW interpretującą w prawidłowy sposób kod HTML
i arkusze stylów CSS,
b) dostęp do sieci Internet.

2. Usługobiorca powinien zapewnić na własny koszt oprzyrządowanie i połączenia internetowe, które
będzie mu potrzebne do uzyskania dostępu i korzystania z Portalu. Usługobiorca ponosi wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie koszty ponoszone przez niego w celu uzyskania dostępu do Portalu.

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
a Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Usługobiorców.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji
elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Akademii Żeglowania
następujących treści:
a) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
b) naruszających dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub godzące w dobre obyczaje;
obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub
przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem
Akademii Żeglowania.

7. Niezależnie od powyższego Akademia Żeglowania ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym
czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub
inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym
działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu
informacji.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych
norm współżycia społecznego.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu zostaje zawarta na czas
nieokreślony z chwilą rozpoczęcia korzystania z danej Usługi przez Usługobiorcę, w tym umowa o
świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wybrania przez Usługobiorcę
odpowiedniego adresu URL Portalu (lub skorzystania z przekierowania z innych stron internetowych)
i ustaje w momencie wyjścia z danej strony internetowej Portalu. W przypadku innych Usług umowa
może przestać obowiązywać w momencie zaprzestania korzystania z danej Usługi przez Usługobiorcę,
np.:
a) w przypadku usługi Formularza zgłoszenia na kurs żeglarski/ Formularza zgłoszenia na rejs
żeglarski – z chwilą wypełnienia i wysłania lub z chwilą wcześniejszego przerwania wypełniania
Formularza;
b) w przypadku usługi Newslettera - z chwilą wycofania przez Usługobiorcę zgody na komunikację
mailową lub usunięcia adresu z listy/list mailingowych Akademii Żeglowania lub żądania przez
Usługobiorcę usunięcia danych osobowych.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii
związanych z Usługami można przesyłać na adres email: kontakt@akademiazeglowania.pl, bądź
pisemnie - na adres korespondencyjny Akademii Żeglowania.

2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna
reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię, nazwisko Usługobiorcy ją składającego,
b) adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który Usługodawca ma
przesłać odpowiedź na reklamację,
c) dokładny opis i powód reklamacji oraz
d) żądanie Usługobiorcy.

4. Usługodawca dołoży należytej staranności by reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu)
dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca
niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 lub zostały
złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszej części Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie
zmiany będą zamieszczane na stronie www.akademiazeglowania.pl i będą wchodzić w życie z dniem
ich publikacji.

2. Korzystanie przez użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich
akceptację.

3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Usługobiorcę poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.akademiazeglowania.pl, gdzie został
udostępniony.