fbpx
Plecy

Formularze

Opinia z rejsu morskiego

Formularz przeznaczony do udokumentowania stażu morskiego, potrzebnego do ubiegania się o patent jachtowego sternika morskiego lub kapitana jachtowego.

Karta rejsu morskiego

Formularz przeznaczony do udokumentowania stażu morskiego, potrzebnego do ubiegania się o patent jachtowego sternika morskiego lub kapitana jachtowego. Stosuje się go w przypadku gdy dotyczy to kapitana jachtu. 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

Formularz przeznaczony do potwierdzenia zgody przez opiekunów prawnych osoby nieletniej na uprawianie żeglarstwa.

Akty prawne

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857).

zmienia Ustawę z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.).

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 460).

Ustanawia nowy podział uprawnień żeglarskich i motorowodnych, określa zasady przeprowadzania egzaminów na patenty oraz zakres wymagań egzaminacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz.U. Z 2012 r. nr , poz. 326).

Określa zasady bezpiecznej żeglugi, wymaganego wyposażenia jachtów oraz sposobów zapewnienia bezpieczeństwa na jachtach rekreacyjnych.

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r. nr , poz. 1366).

Określa warunki zachowania bezpieczeństwa uprawiania turystyki wodnej, wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz powinności kapitana wobec załogi jachtu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r.).

Określa przepisy żeglugowe regulujące sposób oznaczania statków, ruch i postój statków na szlaku żeglownym i w portach, sygnalizację wzrokową i dźwiękową oraz łączność radiową na śródlądowych drogach wodnych, sposoby oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych, wzory znaków i sygnałów żeglugowych, ich znaczenie i zakres obowiązywania.

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.

reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską. Opisuje obowiązki i prawa kapitana, postępowanie w przypadku wypadków morskich, ubezpieczenie morskie, prawa rzeczowe, umowy.

Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich.

opisuje właściwości izb morskich, do których należy orzekanie w sprawach wypadków morskich.